Anexa nr.1
la Decizia Consiliului Raional
nr.  5/6  din  15 noiembrie 2012


REGULAMENTUL
PRIVIND CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA
CONSILIULI RAIONAL ORHEI

Titlul I. DISPOZITII GENERALE

 1. Consiliul raional Orhei este o autoritate reprezentativa şi deliberativa a populaţiei raionului Orhei, ales în condiţiile Codului Electoral in vederea realizării serviciilor publice de interes raional, promovării intereselor şi soluţionarea problemelor populaţiei raionului.
 2. Administraţia publica locala a raionului Orhei se realizează de către Consiliul raional Orhei (în continuare – Consiliu) ca autoritate deliberativa şi de către preşedintele raionului ca autoritate executivă.
 3. Organizarea şi funcţionarea autorităţilor administraţiei publice ale raionului Orhei se reglementează in modul corespunzător de prevederile Legii nr.435 – XVI din 28 decembrie 2006 privind descentralizarea administrativă, Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publica locala, Legii nr.768 – XIV din 02.02 2000 privind statutul alesului local, Legii nr.239– XVI din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional, Legii nr.158 – XVI din 04 iulie 2008 privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public, Legii nr.190 – XIII din 19.04.1994 cu privire la petiţionare, precum şi de prevederile prezentului Regulament.
 4. Consiliul este constituit din 35 de consilieri. Consiliul are drept de iniţiativă şi decide, in condiţiile legii, asupra tuturor problemelor de interes local, cu excepţia celor care ţin de competenta altor autorităţi publice.

Titlul 2. CONSTITUIREA CONSILIULUI
Capitolul I. MODUL DE CONSTITUIRE A CONSILIULUI

 1. Consiliul este legal constituit daca sunt validate mandatele a cel puţin doua treimi din numărul total de consilieri. Prima şedinţă (de constituire) a Consiliului se convoacă, in condiţiile Legii privind administraţia publica locala, in termen de 20 de zile calendaristice de la data validării mandatelor de consilier. Convocarea consilierilor in prima şedinţă ( de constituire) a Consiliului se face prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale.
 2. Prima şedinţa a Consiliului este deliberativa daca la ea participa cel puţin doua treimi din numărul consilierilor aleşi. In cazul când aceasta majoritate nu poate fi asigurata, şedinţa se ţine peste 3 zile, respectându-se aceleaşi condiţii. Daca nici la o doua convocare şedinţa nu este deliberativa, se procedează la o noua convocare, peste trei zile. La a treia convocare, şedinţa este deliberativa daca se asigura prezenta majorităţii consilierilor aleşi. In situaţia in care, din cauza absentei nemotivate a consilierilor, Consiliul nu poate fi convocat şi de aceasta data, el se considera dizolvat de drept.
 3. Lucrările primei şedinţe (de constituire) sunt conduse de cel mai in vârstă consilier dintre cei prezenţi la şedinţă, asistat de unul sau doi dintre cei mai tineri consilier, dintre cei prezenţi, precum şi de secretarul Consiliului Raional. La prima şedinţa (de constituire) a Consiliului participa şi reprezentantul Comisiei Electorale Centrale, precum şi întreaga componenţă a Consiliului electoral de circumscripţie raional Orhei.
 4. Pentru prima şedinţa (de constituire) secretarul Consiliului perfectează dosarele personale (date biografice, fotografiile consilierilor raionali), care se suplimentează cu declaraţiile in scris ale consilierilor aleşi, confirmând faptul ca nu deţin conform legii o alta funcţie incompatibilă cu exercitarea împuternicirilor de consilier. La prima şedinţa, secretarul Consiliului informează consilierii despre incompatibilităţile determinate.
 5. Reprezentantul Comisiei Electorale Centrale aduce la cunoştinţă consilierilor hotărârea instanţei judecătoreşti privind legalitatea alegerilor din circumscripţia raională Orhei şi rezultatele validării mandatelor consilierilor şi le înmânează legitimaţiile şi insignele.
 6. După constituirea legală a Consiliului consilierii formează fracţiuni, alianţe, blocuri. Fracţiunea consta din cel puţin 3 consilieri. Fracţiunile se constituie, de regula, la prima şedinţa (de constituire) a Consiliului, in baza de liste ale partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale. Constituirea fracţiunii se consemnează intr-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia consilierilor cu privire la constituirea fracţiunii se anexează la procesul-verbal al şedinţei Consiliului. Consilierii din partea partidelor, organizaţiilor social-politice şi blocurilor electorale care nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a constitui o fracţiune, precum şi consilierii independenţi se pot reuni pentru a constitui o fracţiune sau se pot afilia altor fracţiuni. Fracţiunile constituite îşi aleg organele de conducere sau conducătorii.
 7. Alianţele şi blocurile se constituie din mai multe fracţiuni şi din consilieri independenţi, după constituirea fracţiunilor. Constituirea alianţelor şi blocurilor se consemnează intr-un proces-verbal. Procesul-verbal şi declaraţia fracţiunilor respective şi/sau consilierilor independenţi respectivi cu privire la constituirea alianţei sau blocului se anexează la procesul-verbal al şedinţei Consiliului, in cadrul căreia este anunţată constituirea acestora.
 8. Fracţiunilor li se pun la dispoziţie încăperi de lucru, birotica, articole de papetărie.
 9. Consiliul alege preşedinte raionului la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu votul majorităţii consilierilor aleşi. În cazul în care candidatura propusă nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi în termen de 8 zile se convoacă o nouă şedinţă în vederea efectuării votării repetate. Dacă şi după votarea repetată nici una din candidaturile propuse nu întruneşte votul majorităţii consilierilor aleşi, în termen de 3 zile se organizează o votare suplimentară în urma căreia se consideră ales candidatul care întruneşte cel mai mare număr de voturi.
 10. Preşedintele raionului este asistat de vicepreşedinţi. Numărul vicepreşedinţilor se stabileşte de consiliul raional la propunerea preşedintelui raionului. (art49 alin.2 Legea nr.436 din 28.12.06) Vicepreşedinţii  raionului sunt aleşi prin decizia Consiliului, cu votul majoritarii consilierilor aleşi. Candidatura  pentru funcţia de vicepreşedinte a raionului se propune de  preşedintele raionului, după consultarea fracţiunilor. În funcţia de vicepreşedinte poate fi aleasă orice persoană inclusiv din rândul consilierilor.
 11. Consiliul raional îl poate elibera din funcţie pe preşedintele raionului înainte de termen, cu votul a două treimi din numărul consilierilor aleşi la propunerea a cel puţin o treime din consilierii aleşi.
 12. Eliberarea din funcţie a vicepreşedinţilor se face de către Consiliu, la propunerea preşedintelui raionului sau a unei treimi din numărul consilierilor aleşi, prin decizie adoptata cu votul majorităţii consilierilor aleşi.
 13. Secretarul Consiliului este funcţionar public bucură de stabilitate în funcţie şi cade sub incidenta prevederilor Legii nr.158 – XVI din 04 iulie 2008 privind funcţia publică şi statutul funcţionarului public. Persoana numita in funcţia de secretar trebuie sa fie licenţiat al unei facultăţi (secţii) de drept sau de administraţie publica. Desemnarea învingătorului concursului pentru ocuparea funcţiei de secretar se face la prima şedinţa a Consiliului de după anunţarea rezultatelor concursului. Prevederile date se aplica numai in cazul in care funcţia de secretar este vacanta. Vacanţa intervine in cazul  încetării  raporturilor de serviciu ale secretarului în temeiul şi în modul stabilite de Legea nr.158 – XVI din 04 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.
 14. Modificarea suspendarea şi încetarea raporturilor de serviciu ale secretarului se face, în condiţiile legii, prin decizie a consiliului raional.
 15. Secretarul Consiliului este concomitent şi secretar al raionului.)  Secretarului Consiliului Raional i se aplica, in modul corespunzător, dispoziţiile Legii nr.436 – XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publica locală privitoare la secretarul consiliului local.
 16. Conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului sunt numiţi prin decizia adoptata cu votul majorităţii consilierilor prezenți, din rândurile persoanelor care au câştigat concursul pentru  ocuparea funcţiei respective organizat de comisia de concurs conform legislaţiei în vigoare.
 17. Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei respective se formează de către Consiliu, la a doua şedinţă a Consiliului după constituire, in baza Regulamentului cu privire la  ocuparea  funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernul R. Moldova.nr.201 din 11.03.2009.
 18. Şefii serviciilor publice raionale, de întreprinderi municipale sunt desemnaţi de Consiliul raional, la propunerea preşedintelui raionului
 19. In cazul parităţii de voturi sau in cazul respingerii candidaturii respective, comisia de concurs va organiza un nou concurs in conformitate cu legislaţia in vigoare.
 20. Destituirea din funcţie a conducătorilor nominalizaţi in punctele 20 şi 22 se face de către Consiliu, la propunerea preşedintelui raionului sau a cel puţin a unei treimi din numărul consilierilor aleşi, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi in temeiurile şi modul stabilite de legislaţie.

Capitolul II. CONSTITUIREA ŞI FUNCTIONAREA  COMISIILOR CONSULTATIVE DE SPECIALITATE ALE CONSILIULUI

 1. După constituire, Consiliul formează comisii consultative de specialitate pentru principalele domenii de activitate. Domeniile de activitate pentru care se formează comisii de specialitate, denumirea acestora şi numărul de membri, care, de regula, trebuie sa fie impar, se stabilesc de către Consiliu, in funcţie de specificul şi necesitatule raionului. Conform deciziei Consiliului, comisia poate fi formată pentru mai multe domenii de activitate. Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi in fiecare comisie de specialitate se stabileşte de către Consiliu, in funcţie de ponderea acestora in cadrul Consiliului. Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare fracţiune, iar a consilierilor independenţi – de către Consiliu , avându-se in vedere, de regula, pregătirea lor profesionala şi domeniul de activitate a comisiei.
 2. Comisiile de specialitate se formează pe întreaga durata de activitate a Consiliului. Membri ai acestora pot fi numai consilierii. Activitatea in cadrul comisiilor nu este remunerată.
 3. Comisiile de specialitate sunt structuri de lucru consultative ale Consiliului şi au menirea sa asigure eficienţa activităţii acestuia. Comisiile de specialitate poartă răspundere in fata Consiliului şi sunt subordonate acestuia.
 4. Preşedintele, vicepreşedintele şi secretarul comisiei de specialitate sunt aleşi prin vot deschis a majorităţii membrilor săi.
 5. Pentru examinarea unor chestiuni aparte sau pregătirea unor materiale pentru şedinţele Consiliului, in baza unei decizii a Consiliului, pot fi instituite comisii provizorii (ad-hoc).
 6. Şedinţa comisiei de specialitate se convoacă de preşedintele acesteia, iar in absenta lui – de vicepreşedintele comisiei. Şedinţa comisiei este deliberativa daca la ea sunt prezenţi majoritatea membrilor comisiei. Şedinţele comisiei sunt, de regula, publice. La şedinţa comisiei pot fi prezenţi, fără drept de vot, consilierii care nu sunt membri ai acestei comisii. Comisia poate invita sa participe la şedinţele sale specialişti din cadrul instituţiilor şi subdiviziunilor din subordinea Consiliului sau din afara acesteia. Comisia poate decide ca la unele dezbateri sa fie prezente şi alte persoane interesate.
 7. Membrii comisiei de specialitate sunt înştiinţaţi despre şedinţa acesteia de către secretarul comisiei, cu asistenţa secretarului Consiliului şi aparatul preşedintelui raionului.
 8. In exercitarea atribuţiilor, comisia de specialitate adopta decizii cu votul deschis al majorităţii membrilor săi. In cazul parităţii voturilor, decizia nu se adopta, dezbaterile fiind reluate in şedinţa următoare.
 9. Deciziile comisiei au un caracter de recomandare pentru Consiliu şi conţinutul acestora poate avea următoarele variante:
 • se aproba avizul pozitiv la proiectul de decizie examinat şi se propune Consiliului sa adopte decizia respectiva;
 • aproba avizul pozitiv la proiectul de decizie examinat şi se propune Consiliului sa adopte decizia respectiva ţinându-se cont de amendamentele anexate;
 • se aproba avizul negativ la proiectul de decizie examinat şi se propune Consiliului sa respingă proiectul înaintat. In acest caz, comisia va enumera consecinţele nefavorabile ce pot urma după aprobarea deciziei respective;
 • se propune Consiliului un nou proiect de decizie.
 1. Comisiile pot amâna adoptarea unor proiecte de decizii din lista celor enumerate mai sus, pe un termen argumentat.
 2. In caz de necesitate, unele proiecte de decizii pot fi examinate in cadrul unei şedinţe comune a câtorva comisii consultative, pentru eliminarea divergentelor existente.
 3. Comisia de specialitate are următoarele atribuţii principale:
 • identifica şi examinează probleme din domeniul ei de activitate care necesita soluţionare de către Consiliu;analizează proiectele de decizii ale Consiliului şi prognozează consecinţele realizării acestora;
 • întocmeşte avize, in conformitate cu prevederile pct. 33, asupra proiectelor de decizii privind problemele examinate, pe care le prezintă Consiliului;
 • se pronunţă asupra altor chestiuni remise spre avizare de către Consiliu;
 • audiază rapoarte şi informaţii ale şefilor subdiviziunilor Consiliului.

Comisia de specialitate îndeplineşte şi alte atribuţii sau însărcinări date prin decizia Consiliului, dacă acestea țin  de domeniul de activitate a comisiei.

 1. Preşedintele comisiei de specialitate exercita următoarele atribuţii principale:
 • reprezintă comisia in raporturile cu Consiliul şi cu celelalte comisii;
 • convoacă şi conduce şedinţele acesteia;
 • întocmeşte lista persoanelor care urmează a fi invitate in şedinţa;
 • participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru comisia pe care o conduce;
 • organizează votarea şi anunţă rezultatul acesteia in cadrul comisiei;
 • susţine in şedinţele Consiliului avizele formulate de comisie.

Preşedintele comisiei exercita şi alte atribuţii referitoare la asigurarea organizatorică a activităţii comisiei, stabilite de Consiliu.

 1. Secretarul comisiei de specialitate exercita următoarele atribuţii principale:
 • asista preşedintele la organizarea şedinţelor comisiei;
 • face apelul nominal şi ţine evidenţa prezenţei la şedinţe a membrilor comisiei;
 • numără voturile, îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei decizii şi asupra rezultatelor votării;
 • asigura redactarea avizelor, proceselor-verbale şi altor documente emise de comisia respectiva.

Secretarul comisiei îndeplineşte, de asemenea, şi alte însărcinări ale comisiei sau ale preşedintelui acesteia.

 1. Proiectul ordinii de zi a şedinţei comisiei de specialitate (alcătuit de către secretarul Consiliului de comun cu preşedintele comisiei) se aprobă de membrii comisiei, la propunerea preşedintelui acesteia. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea (sau după caz, excluderea) de pe ordinea de zi a unor chestiuni suplimentare numai pana la începerea şedinţei comisiei.
 2. Prezenţa membrilor comisiei de specialitate la şedinţele acesteia este obligatorie. În caz de absenţă a consilierului fără motive întemeiate de la 3 şedinţe consecutive ale comisiei, preşedintele comisiei poate  aplica acestuia sancţiunile ce  ţin de competenţa sa sau poate propune Consiliului aplicarea altor sancţiuni prevăzute de prezentul regulament, inclusiv excluderea consilierului din componenţa comisiei. Absenţa consilierului de la şedinţele comisiei se consemnează in procesul-verbal ale şedinţelor respective ale comisiei şi se comunica secretarului Consiliului, care va informa Consiliul in cadrul şedinţei următoare.
 3. Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează de către secretarul comisiei in procese-verbale. După încheierea şedinţei, procesul-verbal este semnat de către preşedintele/vicepreşedintele şi secretarul comisiei. Preşedintele comisiei poate permite ca procesele-verbale ale şedinţelor sa fie consultate de alte persoane interesate, care nu au participat la şedinţa.

Titlul 3. ŞEDINŢELE CONSILIULUI
Capitolul III.
CONVOCAREA ŞEDINŢELOR CONSILIULUI

 1. Consiliul se întruneşte in şedinţa ordinară, de regula, o data in  3 luni la convocarea preşedintelui raionului, cu excepţia primei şedinţe. Consiliul se poate întruni, in conformitate cu ordinea de zi, in şedinţa extraordinară ori de cate ori este necesar, la cererea Preşedintelui raionului sau a cel puţin unei treimi din numărul consilierilor aleşi, In caz de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor raionului, convocarea Consiliului se poate face de îndată.
 2. Convocarea Consiliului se face prin dispoziţia preşedintelui raionului cu cel puţin 10 zile înaintea şedinţelor ordinare şi cu cel puţin 3 zile înaintea celor extraordinare, in cazul, in care acesta se afla in imposibilitate de a convoca Consiliului, este convocat de către unul din vicepreşedinţii raionului. Daca preşedintele raionului sau vicepreşedintele refuza convocarea şedinţei extraordinare, consiliul este convocat, de un grup de cel puţin o treime din consilierii aleşi, cu propunerea ordinii de zi, indicându-se data şi timpul şedinţei.
 3. Anunţul  referitor la desfăşurarea şedinţei Consiliului raional va fi plasat pe pagina web oficială a Consiliului raional, va fi expediat  prin intermediul poştei electronice părţilor interesate, va fi afişat în incinta Consiliului raional într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau va fi  difuzat în mass-media locală după caz, conţinînd data, ora şi locul desfăşurării şedinţei, precum şi ordinea de zi a acesteia..

Capitolul IV. ATRIBUŢIILE PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢA ŞI ALE SECRETARULUI CONSILIULUI

 1. Consiliul alege, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, pentru durata unei şedinţe, un preşedinte care o prezidează, asistat de secretarul Consiliului. Votarea, referitor la alegerea preşedintelui, este organizată de secretarul Consiliului. Rezultatul alegerii preşedintelui şedinţei se consemnează in procesul-verbal al şedinţei. În fiecare şedinţă, Consiliul desemnează un consilier din cei prezenţi, care va semna deciziile Consiliului in cazul in care preşedintele şedinţei se afla in imposibilitate de a le semna.
 2. La fiecare şedinţă consiliul alege din membrii prezenţi un secretariat, care asigură înregistrarea lucrărilor şedinţei, întocmirea procesului verbal al şedinţei Consiliului, numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pro”,”contra” şi „abţinut”
 3. Preşedintele şedinţei exercita următoarele atribuţii principale:
 • conduce şedinţele Consiliului;
 • supune votului consilierilor proiectele de decizii, asigura numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor „pro”, „contra” şi „abţinut”;
 • semnează deciziile adoptate de Consiliu, chiar daca a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul-verbal al şedinţei;
 • asigura menţinerea ordinii in cadrul şedinţelor şi respectarea procedurii de desfăşurare a şedinţelor;
 • supune votului consilierilor in şedinţă orice problemă care ţine de competenţa Consiliului;
 • aplică, după caz, sancţiuni in limita competenţei sale sau propune Consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

Preşedintele şedinţei îndeplineşte, de asemenea, şi însărcinările Consiliului, care pot surveni in situaţii neprevăzute de prezentul regulament.

 1. In cazul in care, pe parcursul şedinţei Consiliului, preşedintele ales pentru şedinţa respectiva, inclusiv prima şedinţa (de constituire), nu poate/nu doreşte să exercite atribuţiile, Consiliul procedează la alegerea unui alt preşedinte al şedinţei, fapt care se consemnează in procesul-verbal şi deciziile adoptate in cadrul întregii şedinţe sunt semnate de preşedintele nou ales.
 2. Secretarul Consiliului participă, in mod obligatoriu, la şedinţele Consiliului fără drept de vot. Pe lângă atribuţiile prevăzute de Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publica locala, secretarului Consiliului îi revin următoarele atribuţii principale vizând organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului:
 • asigura, prin intermediul aparatului preşedintelui raionului, înştiinţarea consilierilor despre convocarea Consiliului, iar la cererea preşedintelui raionului sau a cel puţin o treime din numărul consilierilor aleşi, organizează îndeplinirea şi a altor acţiuni necesare înştiinţării consilierilor şi convocării Consiliului;
 • pregăteşte materialele pe marginea problemelor supuse dezbaterii in Consiliu;
 • asigura efectuarea lucrărilor de secretariat aferente şedinţei Consiliului;
 • face apelul nominal şi ţine evidenta participării la şedinţe a consilierilor;
 • număra voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui şedinţei, cu excepţia cazurilor când Consiliul formează o comisie ad-hoc pentru numărarea voturilor in anumite chestiuni de pe ordinea de zi supuse votării in Consiliu;
 • informează, in caz de necesitate, preşedintele şedinţei, despre numărul de voturi necesar pentru adoptarea unei sau altei decizii a Consiliului;
 • asigura întocmirea procesului-verbal al şedinţei, precum şi a dosarelor in care se păstrează materialele privind fiecare chestiune de pe ordinea de zi a şedinţei, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi stampilarea acestora;
 • urmăreşte ca, la dezbaterea anumitelor probleme şi la adoptarea deciziilor asupra lor, să nu participe consilierii prezenţi la şedinţa cărora le este limitat dreptul de vot (art. 21 din Legea privind administraţia publica locala), informează preşedintele despre asemenea situaţii şi face cunoscute consilierilor consecinţele prevăzute de Lege in astfel de cazuri;
 • contrasemnează, in condiţiile Legii, deciziile Consiliului, cu excepţia deciziei de numire in funcţie a secretarului Consiliului;
 • acordă consilierilor, precum şi acestora în calitate  de membri ai comisiilor de specialitate, asistenţă şi sprijin în activitatea lor, inclusiv la redactarea proiectelor de decizii sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de Consiliu.

Secretarul îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Consiliu, precum şi însărcinările Consiliului privind buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului.

Capitolul V. PREGATIREA ŞI DESFASURAREA ŞEDINŢELOR

 1. Pregătirea şedinţelor Consiliului este efectuata de către secretarul Consiliului, prin intermediul aparatului preşedintelui raionului, precum şi a subdiviziunilor subordonate Consiliului.
 2. Iniţiatorii examinării chestiunii in cadrul şedinţelor Consiliului prezintă proiectele de decizii şi notele informative respective secretarului Consiliului, Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea preşedintelui raionului sau a consilierilor. In proiectul ordinii de zi se includ chestiunile însoţite de proiectele de decizii avizate de către  comisia de specialitate pentru domenii de activitate şi de către compartimentul de resort din cadrul Consiliului. Consilierul raional  are dreptul de a insista pentru a se introduce in proiectul ordinii de zi chestiunile, cu aviz negativ din partea comisiilor de specialitate, al serviciilor şi subdiviziunilor Consiliului.
 3. Materialele pentru şedinţa Consiliului sunt prezentate secretarului Consiliului nu mai târziu decât cu 15 de zile înainte de şedinţa Consiliului. Acestea  trebuie sa includă: proiectul de decizie, o nota informativa cu calculele şi argumentările necesare. Totodată, la proiect trebuie sa fie anexate documentele la care se face referire  la proiect sau în notă, lista persoanelor invitate la şedinţa Consiliului.
 4. Proiectul ordinii de zi a şedinţei Consiliului cuprinde numărul curent al chestiunii propuse Consiliului spre examinare, denumirea chestiunii şi numele raportorului (coraportorului). Înştiinţarea despre convocarea şedinţei Consiliului, care conţine data, ora, locul şedinţei, ordinea de zi, precum şi proiectele de decizie cu materialele aferente se remit consilierilor in corespundere cu specificul şedinţei: in caz de convocare ordinara a şedinţei, cu cel puţin 7 zile înainte, in cazul unei şedinţe extraordinare – cu cel puţin 3 zile înainte şi, respectiv, in caz de convocare a unei şedinţe de îndată – remiterea materialelor are loc imediat. Informaţia despre data şedinţei Consiliului şi proiectul ordinii de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţă locuitorilor prin intermediul mass – media  şi prin alte mijloace de informare.
 5. Consilierii sunt obligaţi sa participe  la lucrările Consiliului şi sa-şi înregistreze prezenta  la secretarul Consiliului. Consilierul care nu poate lua parte la şedinţa este obligat sa comunice din timp secretarului Consiliului despre absenţa sa şi motivele absenţei. Secretarul este obligat sa aducă la cunoştinţă consilierilor prezenţi in şedinţă informaţia privind absenţa consilierului respectiv.
 6. Şedinţa Consiliului se desfăşoară în sala de şedinţe, amenajată cu locuri pentru consilieri, invitaţi şi alte persoane care doresc să asiste la şedinţă
 7. Şedinţa Consiliului (cu excepţia şedinţei de constituire) este deschisa de secretarul consiliului raional. Şedinţa se consideră deliberativă daca la ea asista cel puţin 18 consilieri din numărul consilierilor  aleşi, fapt despre care secretarul Consiliului informează consilierii.
 8. La prima şi ultima şedinţa a  Consiliului se intonează Imnul de Stat. La deschiderea fiecărei şedinţe a Consiliului se intonează Imnul raionului  Orhei şi se onorează Drapelul de Stat al Republicii Moldova şi Drapelul raionului Orhei.
 9. Persoanele invitate şi cele prezente la şedinţa Consiliului, reprezentanţii mijloacelor de informare sunt datori sa păstreze liniştea şi ordinea, să nu intervină in buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei, in caz contrar ei pot fi eliminaţi din sala de şedinţe. Lista invitaţilor la şedinţa Consiliului se întocmeşte de către secretarul Consiliului in conformitate cu proiectul ordinii de zi. Consilierii au dreptul să invite la şedinţa Consiliului consultanţi, specialişti şi alte persoane, pentru discuţii asupra proiectelor de decizii.
 10. Persoanele interesate vor participa la şedinţele consiliului în limita locurilor disponibile din sala de şedinţe şi în ordinea prioritară stabilită de  preşedintele şedinţei, luîndu-se în  consideraţie interesul cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu Legea, al altor părţi interesate  faţă de subiectului şedinţei.
 11. Pînă la aprobarea ordinii de zi, consilierii pot face diferite cereri, declaraţii, pot adresa întrebări şi interpelări.
 12. Proiectul ordinii de zi este propus spre aprobare Consiliului la începutul şedinţei. Modificarea ordinii de zi  se permite numai la începutul şedinţei, cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
 13. Regulamentul de lucru al şedinţei Consiliului (timpul rezervat pentru raport, coraport, luări de cuvânt in cadrul dezbaterilor, întreruperi in lucru, etc.) se aproba de către Consiliu la începutul şedinţei.
 14. Dezbaterea problemelor se face in ordinea stricta in care acestea sunt înscrise in ordinea de zi aprobata. Dezbaterea începe cu prezentarea succinta de către raportor a problemei înscrise pe ordinea de zi şi a proiectului de decizie asupra ei. Raportorul este, de regulă, preşedintele raionului, vicepreşedinţii, secretarul, conducătorii instituţiilor şi subdiviziunilor subordonate Consiliului sau unul din consilierii care au iniţiat proiectul respectiv.
 15. La şedinţa Consiliului, consilierii care doresc sa participe la dezbateri pe ordinea de zi solicită acest lucru in forma orala sau scrisa. Preşedintele de şedinţă oferă cuvântul conform ordinii solicitării.
 16. Oratorii vorbesc doar de la tribuna sau de la microfoanele instalate in sala de şedinţe, locurile  destinate pentru aceasta.
 17. În cadrul dezbaterii oricărei  probleme de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului consilierul îşi poate exprima opinia  numai în cazul în care preşedintele şedinţei îi oferă cuvîntul. Consilierul şi alţi prezenţi la şedinţă sunt obligaţi, ca în luarea lor de cuvânt, sa se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii.
 18. Organele de conducere raionale ale sindicatelor şi ale organizaţiilor neguvernamentale raionale pot prezenta avize la proiectele de decizii ale Consiliului raional care se aduc la cunoştinţă consilierilor în cadrul şedinţei.
 19. Preşedintele şedinţei, consilierii  şi alte persoane, care participa la dezbatere sunt obligaţi sa respecte regulamentul de lucru aprobat.
 20. Preşedintele  şedinţei permite oricînd unui consilier să răspundă la problema care îl privește personal sau referitoare la  regulament.
 21. Preşedintele şedinţei şi fiecare consilier poate propune încheierea dezbaterii unor probleme puse in discuţia Consiliului. Propunerea de încheiere a dezbaterii se aproba cu votul majorităţii consilierilor prezenţi.
 22. Se interzice proferarea de insulte sau calomnii la adresa consilierilor şi persoanelor, care participa la dezbatere, atât de la tribuna, cat şi din sala de şedinţe. Nu se va admite dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate in sala.
 23. In cazul in care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele şedinţei poate propune întreruperea dezbaterilor şi sa ceară respectarea regulamentului, fiind in drept:
 • să cheme la ordine;
 • să retragă cuvîntul;
 • sa dispună eliminarea din sală a persoanelor, altele decît consilieri care împiedica desfăşurarea lucrărilor.
 1. Faţă de consilierii care, în exerciţiul mandatului, au comis abateri de la prevederile legislaţiei sau ale prezentului regulament, Consiliul poate  decide cu votul majorităţii consilierilor aleşi, aplica următoarele sancţiuni.
 • avertisment;
 • eliminarea din sala de şedinţe.
 1. Şedinţele Consiliului se desfăşoară in limba română. Actele  Consiliului se întocmesc şi se adopta in limba română. Şedinţele Consiliului  se consemnează in procese-verbale.
 2. Consilierul care nu a luat cuvântul in cadrul dezbaterilor este in drept sa transmită preşedintelui de şedinţa textul discursului in chestiunea discutata. Textul discursului se anexează la procesul verbal al şedinţei Consiliului.

Capitolul VI. ELABORAREA PROIECTELOR DE DECIZII

 1. Dreptul de iniţiere a proiectelor de decizii ale Consiliului aparţine preşedintelui raionului şi consilierilor. Preşedintele raionului poate participa, consultativ, la întocmirea deciziilor iniţiate de consilieri, de comun acord cu aceştia.
 2. La iniţierea procesului de elaborare a deciziei, secretarul consiliului va asigura plasarea, cu cel puţin 15 zile lucrătoare pînă la examinarea deciziei, anunţul respectiv pe pagina web oficială, expedierea prin intermediul poştei electronice părţilor interesate, sau afişarea în incinta  Consiliului  raional într-un spaţiu accesibil publicului şi/sau îl va difuza către mass-media locală, după caz.
 3. Anunţul referitor la iniţierea elaborării deciziei va conţine, în mod obligatoriu: (art.9 alin(2) Legea nr.239 din 13.11.2008 privind transparenţa în procesul decizional).
 • argumentarea necesităţii de a adopta decizia;
 • termenul-limită, locul şi modalitatea în care cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu legea, alte părţi interesate pot avea acces la proiectul de decizie şi pot prezenta sau expedia recomandări;
 • datele de contact ale persoanelor responsabile de recepţionarea şi examinarea recomandărilor.
 1. Secretarul Consiliului va asigură accesul la proiectele de decizii şi la materialele aferente acestora în modul stabilit de lege.
 2. Consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate,  referitor la procesul  decizional, se va desfăşura în corespundere cu  ”Regulamentul cu privire la procedurile de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor Consiliului raional” adoptat prin Decizia nr.4/8 din 10 iunie 2010.
 3. Recomandările cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate referitor la proiectul deciziei vor fi recepţionate de către serviciul secretariat în modul următor:
 • recomandările în formă verbală şi scrisă, prezentate în cadrul consultărilor vor fi reflectate în procesele-verbale ale şedinţelor respective, perfectate în modul stabilit;
 • recomandările în formă scrisă, primite în mod individual vor fi înregistrate conform legislaţiei.
 1. Termenul de prezentare a recomandărilor asupra proiectelor de decizii va constitui cel mult 15 zile lucrătoare din data mediatizării anunţului referitor la iniţierea elaborării deciziei, cu posibilitatea extinderii acestui termen, după caz.
 2. Recomandările se examinează de către iniţiator sau grupul de lucru responsabil de elaborarea proiectului de Decizie.
 3. Sinteza recomandărilor parvenite se va plasa pe pagina web oficială a Consiliului raional, se va afişa în incinta Consiliului raional într-un spaţiu accesibil publicului, se va difuza în mass-media locală, după caz.
 4. In cazul în care cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu Legea, alte părţi interesate nu prezintă recomandări în termenul stabilit, iar autoritatea publică, în mod motivat, nu consideră necesară organizarea de consultări, proiectul de decizie poate fi supus procedurii de adoptare.
 5. Una şi aceeaşi chestiune pe parcursul unui an, de regulă, nu se examinează. In caz de necesitate stringentă de a examina una şi aceeaşi chestiune, urmează să fie prezentată o informaţie despre cauzele neîndeplinirii deciziei precedente, despre gradul de vinovăţie al executanţilor.
 6. Proiectele de decizii se perfectează pe blanchete speciale. Iniţiatorii examinării chestiunii poarta răspundere pentru calitatea şi termenul de prezentare a proiectelor de decizii.
 7. Textul proiectului de decizie a Consiliului trebuie sa aibă un titlu ce reflecta concis şi întocmai conţinutul ei. Proiectul de decizie trebuie sa fie laconic, cu formulări clare, sa includă o analiză a faptelor şi evenimentelor in raport de cauzalitate, sa fie redactat minuţios, dactilografiat pe blancheta corespunzătoare, vizat de către executant, consultant-jurist, şefii direcţiilor şi secţiilor subordonate Consiliului şi organizaţiile ale căror interese sunt expuse in conţinutul proiectului, secretarul consiliului, vicepreşedintele responsabil de domeniul respectiv, şi de preşedintele raionului. Vizele se fac pe versoul ultimei file a proiectului de decizie. Ele trebuie ca fie lizibile.
 8. Proiectele de decizii vor fi însoţite de o nota informativa succinta, argumentându-se oportunitatea examinării chestiunii respective, starea de lucruri şi rezultatul scontat, precum şi cheltuielile băneşti orientative pentru realizarea propunerilor făcute. Proiectele de decizii şi materialele aferente  vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativă. In acest scop, secretarul Consiliului, aparatul preşedintelui raionului acordă asistenţă tehnică de specialitate.. Proiectele de decizii şi notele informative se prezintă in limba română
 9. Proiectele de decizii cu materialele de însoţire se transmit de către secretarul Consiliului spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului.
 10. După examinarea proiectului de decizie şi a propunerilor compartimentului de specialitate a Consiliului şi ale serviciilor publice, comisia de specialitate a Consiliului hotărăşte adoptarea, modificarea sau respingerea lor. Avizele se transmit secretarului Consiliului.
 11. Proiectele de decizii, însoţite de avizele comisiilor de specialitate şi de raportul compartimentului de specialitate ale Consiliului şi al serviciilor publice, se înscriu in proiectul ordinii de zi şi se supun dezbaterii in şedinţa ordinară a Consiliului.
 12. Secretarul Consiliului va întocmi un dosar privind elaborarea proiectului de decizie, care va conţine proiectul deciziei, nota informativă de argumentare a necesităţii de adoptare a deciziei, rapoartele compartimentelor de specialitate a consiliului raional şi aparatului preşedintelui raionului, procesele-verbale privind consultarea cetăţenilor, asociaţiilor constituite în corespundere cu legea, altor părţi interesate, recomandările parvenite şi sinteza acestora. Dosarul privind elaborarea proiectului de decizie este accesibil pentru toţi cetăţenii, asociaţiile constituite în corespundere cu Legea, alte părţi interesate.
 13. Materialele prezentate secretarului cu încălcări ale prevederilor legislaţiei, prezentului regulament şi Instrucţiunilor privind ţinerea lucrărilor de secretariat in organele administraţiei publice locale ale Republicii Moldova sunt restituite executorilor.

Capitolul VII. PROCEDURA DE VOT

 1. Votarea este dirijată de preşedintele de şedinţă. In timpul votării consilierilor nu li se mai oferă cuvântul. Înainte de a începe procedura de votare, preşedintele de şedinţă formulează exact chestiunea pusa la vot. Tot el anunţă rezultatele votării „pro”, „contra”, „s-au abţinut”.
 2. Votul consilierilor este individual şi nu poate fi transmis altei persoane. Consilierul este obligat sa fie prezent in timpul votării in sala in care are loc şedinţa Consiliului. Orice alt mod de votare nu se admite. Votul consilierului se exprimă public, prin ridicarea mâinii, in cadrul votării deschise. Procedura votării deschise poate fi efectuată şi prin apel nominal. Consiliul poate decide votarea secreta, la propunerea preşedintelui şedinţei sau a unuia dintre consilieri, cu excepţia in care prin Lege se stabileşte o anumita modalitate.
 3. In cazul in care avizele comisiilor la proiectul deciziei, supus votării, sunt pozitive şi nu au fost formulate  propuneri de modificare, atât in comisii cat şi in şedinţa Consiliului, proiectul iniţial se va vota prin procedura simplă: se număra voturile expuse „pro”, „contra” şi „abţinut”. In celelalte cazuri (avize pozitive, dar cu amendamente, precum şi avize negative ale comisiilor, propuneri de modificări făcute in cadrul şedinţei Consiliului) se va vota iniţial, ca bază, proiectul propus prin procedură simplă, apoi se va supune votării fiecare propunere de modificare in ordinea in care au parvenit. Ulterior proiectul de decizie votîndu-se în întregime cu modificările acceptate.
 4. Votarea prin apel nominal se desfăşoară in modul următor: preşedintele oferă explicaţii asupra obiectului votării şi sensului cuvintelor „pro”, „contra”, „s-au abţinut”. Secretarul Consiliului da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridica şi pronunţă cuvântul „pro”, „contra” şi „abţinut” in funcţie de opţiunea sa.
 5. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot. Textul buletinului de vot trebuie să fie clar şi precis. Pentru exprimarea opţiunii se folosesc cuvintele „pro”, „contra” şi „abţinut”. Buletinele de vot se introduc în urna de votare. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot in care nu a fost exprimata opţiunea consilierului ori au fost folosite mai multe cuvinte decât cele prevăzute in punctul respectiv pentru  a-şi exprima opţiunea.
 6. Deciziile Consiliului se adopta cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, cu excepţia cazurilor in care, prin Lege, se cere o alta majoritate de voturi. Prezenţi sunt consideraţi doar consilierii, care la momentul votării se afla in sala de şedinţă.
 7. În cazul  când este necesar şi/sau la cerinţa consilierului, secretarul Consiliului, înainte de a începe votarea verifica numărul consilierilor prezenţi in sala. In caz de paritate a voturilor, decizia nu se adopta şi dezbaterea se transfera pentru şedinţa următoare a Consiliului.
 8. Deciziile privind alegerea preşedintelui,vicepreşedinţilor, administrarea patrimoniului public raional, bugetului raional, privind determinarea cuantumului impozitelor şi taxelor locale, privind dezvoltarea planificării localităţilor şi amenajarea teritoriului, privind asocierea cu alte Consilii, instituţii publice din ţară sau străinătate, se adopta cu votul majorităţii consilierilor aleşi.
 9. Consilierii au dreptul sa solicite, ca in procesul-verbal al şedinţei, să fie consemnat expres modul in care s-a votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze acestei cerinţe.
 10. La adoptarea deciziei nu este in drept sa participe consilierul care:
 • el personal, soţul, copii, părinţii săi au un interes patrimonial in problema supusă dezbaterii;
 • este conducător sau membru al organelor de conducere ale întreprinderii, instituţiei, organizaţiei sau ale filialelor şi reprezentantelor acestora, in a căror privinţă se ia decizia;
 • este incompatibil, conform Legii privind administraţia publica locala şi Legii privind statutul alesului local, şi incompatibilitatea durează mai mult de 30 de zile din data apariţiei acesteia.
 1. Deciziile cu caracter normativ  intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin publicare sau prin afişare în locurile publice, iar cele cu  caracter individual la data comunicării persoanelor vizate.

De asemenea deciziile  vor fi plasate pe site-ul oficial al Consiliului Raional www.or.md, precum şi Registrul actelor locale www.actelocale.md.

Capitolul VIII. ÎNTREBARI, INTERPELARI, PETITII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR

 1. Consilierul examinează, în modul stabilit de lege, propunerile, cererile, plângerile cetăţenilor, îi primeşte pe acestea în audienţă.
 2. Consilierii pot adresa întrebări, in scris sau oral, preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor, şi secretarului Consiliului, şefilor serviciilor publice, care sunt obligaţi in termenul stabilit de legislaţie sa răspundă necondiţionat şi fără restricţii suplimentare.
 3. Prin întrebare se solicita informaţii cu privire la un fapt necunoscut. Cei întrebaţi vor răspunde, de regula, imediat sau, daca  nu este posibil, la următoarea şedinţă a Consiliului.
 4. Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicaţii in legătura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia sa răspundă in scris, in termen de 30 de zile.
 5. Consilierii pot solicita informaţiile necesare de la servicii sau instituţii publice, iar acestea sunt obligate sa le furnizeze in termen de cel mult 2 săptămîni. Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.
 6. Consilierii sunt în drept sa consulte şi acte sau dosare ale Consiliului şi să primească informaţii la sediul autorităţii publice locale sau la sediile serviciilor publice ale acesteia. Informaţiile se pot cere şi comunica în scris.
 7. Activitatea consilierilor ce ţine de soluţionarea petiţiilor şi organizarea audientei se efectuează conform  Legii cu privire la petiţionare şi alte acte normative.

Capitolul IX. CONTROLUL EXECUTARII DECIZIILOR CONSILIULUI ŞI INTERPELARILOR CONSILIERILOR.

 1. Controlul executării deciziilor Consiliului, interpelărilor şi întrebărilor consilierilor se efectuează de către secretarul Consiliului prin concursul aparatului  preşedintelui raionului. In termen de 5 zile după adoptarea deciziilor, secretarul Consiliului distribuie materialele executanţilor respectivi şi, după caz, comisiilor consultative de specialitate pentru diferite domenii de activitate ale Consiliului.
 2. Controlul executării cuprinde: stabilirea termenelor de executare, verificarea aducerii la timp spre cunoştinţă executantului a deciziilor, interpelărilor, precum şi verificarea mersului executării, evidenţei şi generalizării rezultatelor executării şi informarea preşedintelui raionului, inclusiv suspendării controlului.
 3. Deciziile Consiliului sunt scoase de la control de către Consiliu la propunerea preşedintelui raionului, vicepreşedinţilor, secretarului Consiliului.
 4. Secretarul Consiliului informează consilierii despre mersul îndeplinirii deciziilor, mai ales despre dificultăţile apărute în legătură cu executarea deciziilor.

Capitolul X. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

 1. Prezentul Regulament intra în vigoare la momentul aprobării acestuia de către Consiliul Raional Orhei
 2. Se abrogă Decizia Consiliului Raional Orhei nr.2/2 din 02 august 2007 “Cu privire la  aprobarea Regulamentului privind  constituirea şi  funcţionarea Consiliului raional Orhei”.
 3. În cazul în care un act normativ naţional are alte prevederi decât cele prevăzute în prezentul Regulament, va avea prioritate actul normativ naţional,  cu ulterioarele modificări de rigoare ale Regulamentului.